Institut aplikovaného práva, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

 1. Název Institut je: Institut aplikovaného práva, z.s. (dále jen „Institut“)
 2. Sídlem Institut je: Praha.
 3. Institut je založena na dobu neurčitou.

Čl. II

Charakter a účel Institut

 1. Institut je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Vnitřní organizace Institutu, práva a povinnosti členů i volených orgánů Institutu se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Institutu.
 3. Účelem a cílem Institutu je naplňování společného zájmu, kterým je zajistit členům Institutu dostupnost potřebných informací a odborných služeb z oblastí souvisejících převážně s podnikatelskou činností a k ochraně zájmů svých členů s tímto souvisejících.

Čl. III

Činnost Institut

1. Činnost Institutu směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Za účelem dosažení výše uvedených cílů zejména:

 1. pořádá odborná, obchodní a společenská setkání za účelem šíření informací, poskytování příležitostí k navazování kontaktů či poskytování jiných hodnot svým členům,
 2. činí úkony ke zlepšení podnikatelského povědomí o možných rizicích plynoucích z právních norem ČR popř. EU
 3. zajišťuje informování členů o chystaných zásadních změnách právních norem,
 4. zprostředkovává propojení svých členů s kvalifikovanými odbornými poradci především z oblasti legislativy a financí,
 5. zabezpečuje dostupnost platných právních norem ČR a vybraných norem EU,
 6. veškeré další činnosti, které jsou potřebné k naplnění účelu Institutu.

2. Vedle hlavní činnosti může Institut vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku Institutu.

Čl. IV

Členství

1. Členství v Institutu je dobrovolné. Členem Institutu může být každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen „člen“). Členství v Institutu vzniká ke dni rozhodnutí předsedy Institutu o přijetí její žádosti o členství. Podmínkou vzniku členství je uhrazení členského příspěvku a písemný souhlas s podmínkami členství. Prvními členy Institutu se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Institutu.

2. Předseda Institutu, může odmítnout přijetí žadatele o členství a to i bez uvedení důvodů.

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

4. Institut rozlišuje tři druhy členství, které se odlišují v rozsahu práv a povinností

a)Provizorní členství

b)Distanční členství

c)Celoživotní členství

5. Celoživotním členem se mohou stát výhradně zakladatelé Institutu, přičemž platí, že každý z Celoživotních členů má dva hlasy.

6. Zakládajícími členy Institut jsou:

 1. Asociace právní ochrany z.s., IČ: 03679233, se sídlem Fügnerovo nám. 3, Praha 2
 2. TAYLLOR & COX s.r.o. , IČ: 27902587, se sídlem Na Florenci 1055/35, Praha 1
 3. DITTRICH & CO. - advokátní kancelář s.r.o., IČ: 24212342, se sídlem Jana Masaryka 364/23, Praha 2

7. Členové s Distančním členstvím mají právo hlasovat na členské schůzi, přičemž každý člen má jeden hlas. Členové s provizorním členstvím mají pouze hlas poradní.

8. Člen Institutu má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze,
 2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Institutu,
 3. podílet se na činnosti Institutu,
 4. užívat výhod člena Institutu.

9. Člen Institutu má povinnost:

 1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Institutu,
 2. dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Institutu,
 3. platit členské příspěvky.

10. Členství v Institutu zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o dobrovolném vystoupení člena předsedovi,
 2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
 3. zánikem Institutu,
 4. vyloučením člena pro nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě splatnosti, přičemž členství končí dnem doručení rozhodnutí vyloučení člena z Institutu na adresu člena dle seznamu členů vedeného předsedou,
 5. vyloučením člena, přičemž členství končí dnem doručení rozhodnutí vyloučení člena z Institutu na adresu člena dle seznamu členů vedeného předsedou; předseda Institutu má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle, nedodržuje stanovy či rozhodnutí orgánu Institutu, zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Institut,
 6. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

11. Rozhodnutí o vyloučení člena je přezkoumatelné, a to na základě písemných námitek, které musí vyloučený člen ve lhůtě 15 dnů podat k rukám předsedy Institut. Předseda podané námitky předloží členské schůzi k projednání na nejbližším zasedání. Insti

12. Zaniklo-li členství z jakéhokoli důvodu, nemá bývalý člen žádné nároky či práva vůči Institutu.

13. Každý člen Institutu podáním žádosti o členství vyjadřuje souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů byly všechny údaje uvedené v žádosti o členství shromažďovány a zpracovávány pro marketingové účely Institutu a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti , a to do doby, kdy člen Institut přímo a účinně zašle odvolání svého souhlasu.

14. Předseda Institutu je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

15. Členové Institutu neručí za případné dluhy Institutu.

Čl. V

Členské příspěvky

 1. Členové Institutu hradí roční příspěvky ve výši a termínech stanovených předsedou Institutu.
 2. Členský příspěvek se hradí dle typu aktuálního sazebníku členství.
 3. Při zániku členství v Institutu se uhrazený členský příspěvek nevrací zpět.

Čl. VI

Orgány Institutu

 1. Organizační strukturu Institutu tvoří tyto orgány:
  1. členská schůze
  2. předseda
 2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Institutu, ostatní orgány jsou volené.
 3. Funkční období volených orgánů je pět (5) let. Členové volených orgánů Institutu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

  Čl. VII

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Institutu je schůze všech jeho členů – tzv. členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Institutu. Do její působnosti náleží:

 1. určit hlavní zaměření činnosti určuje a schvaluje cíle Institutu na příští období,
 2. schvaluje stanovy Institutu a změny těchto stanov,
 3. volí předsedu, a odvolává jej,
 4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Institutu za předcházející rok,
 5. rozhoduje o vstupu Institutu do právnických osob,
 6. rozhoduje o provozování kanceláře Institutu,
 7. rozhoduje o zániku Institutu.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Institutu. Rozhodování o otázkách podle písm. e), f) předchozího odstavce může členská schůze svěřit předsedovi.

3. Členská schůze je svolávána předsedou Institutu podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

4. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Institutu, kteří mají hlasovací právo. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda všem členům Institut písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Institut uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 15 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům Institut návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

5. Členské schůze se může zúčastnit každý člen Institut, přičemž hlasovací práva na členské schůzi mohou vykonávat pouze členové, kteří mají mimořádné nebo V.I.P. členství. Členové s řádným členstvím se mohou členské schůze zúčastnit pouze s poradním hlasem.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Institut, kteří mají hlasovací právo. Členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas s výjimkou V.I.P. členů; hlasy členů si jsou rovny.

7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin hlasů přítomných členů Institut s hlasovacím právem.

8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen Institut zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VIII

Předseda

  1. Předseda je statutárním orgánem Institutu, který je oprávněn zastupovat Institutu    navenek v celém rozsahu a samostatně a jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Institutu, včetně dispozic s jejím majetkem, přijímat zaměstnance Institutu, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za Institut může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec Institutu.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3. Výkon funkce předsedy Institutu může být honorován. O odměně její výši a splatnosti rozhoduje členská schůze.

4. Předseda je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze,
 2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Institut,
 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku Institut

  1. Prostředky na svou činnost získává Institut zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

 • 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Institut a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Zisk z její činnosti lze použít pouze pro činnost Institut včetně její správy.
 • 3. Prostředky Institutu nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Institut. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 • 4. Institut nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Institut.
 • 5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného předsedou.
 • 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Institut jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Institut.

čl. X

Závěrečná ustanovení

  1. V případě zániku Institut je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Institut.

   • 2. Institut vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne 18.8.2016