ZKOUŠKOVÝ ŘÁD INSTITUTU APLIKOVANÉHO PRÁVA z.s.

k odborné zkoušce pro distribuci spotřebitelského úvěru

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tento zkouškový řád upravuje organizaci a průběh odborné zkoušky (dále jen „Zkouška“) dle Vyhlášky č. 384/2016 Sb. (dále jen „Vyhláška“) pro všechny dostupné odbornosti Zkoušky, tj.:
  1. Odborná zkouška pro distribuci spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
  2. Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru
  3. Odborná zkouška pro distribuci spotřebitelského úvěru na bydlení
 2. Zkouškový řád je závazný pro všechny uchazeče o vykonání Zkoušek (dále jen „Uchazeč“) a všechny členy zkušebních komisí pověřené Institutem aplikovaného práva z.s. pro výkon této funkce (dále jen „Člen zkušební komise).
 3. Účelem Zkoušky je ověřit, zda Uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu činnosti podle zákona č. 257/2016 Sb. (dále jen „Zákon“)

 

Článek 2

Vymezení pojmů

 • Místo konání je příslušná místnost na adrese určené pro daný Termín konání Zkoušky, ve které se skládá Zkouška.
 • Odborností je myšlena příslušná odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování úvěru na bydlení dle Zákona, a to v členění:
  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru,
  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.
 • Odvolací komise je komise sestavená za účelem posouzení Žádosti o přezkoumání, podané Uchazečem.
 • Organizátorem Zkoušky je Institut aplikovaného práva z.s.
 • Osvědčení je certifikát prokazující úspěšné složení Zkoušky pro danou odbornost či skupinu odborností dle Zákona.
 • Pověřená osoba je zástupce Organizátora, kterého pověří Zkušební komise pro dohled nad průběhem a organizací Zkoušky v Místě konání.
 • Protokol je doklad o absolvování Zkoušky.
 • Termín konání je konkrétní hodina, den a rok konání Zkoušky.
 • Účastnický poplatek je poplatek za jeden pokus o složení Zkoušky pro daný Termín konání, Místo konání a zvolenou Odbornost.
 • Uchazečem je osoba, která má zájem o absolvování pokusu o složení Zkoušky a přihlásí se ke konkrétnímu Termínu konání Zkoušky postupem uvedeným na webových stránkách Organizátora.
 • Vyhláškou se rozumí Vyhláška č.384/2016 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru.
 • Webové stránky Organizátora jsou dostupné na adrese www.pravni-institut.cz
 • Zákonem se rozumí Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.
 • Zkouškou se rozumí odborná zkouška dle Zákona pro získání Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Zkušební komise je komise sestavená za účelem dohledu nad řádným průběhem Zkoušky v daném Místě konání a Termínu konání Zkoušky.
 • Žádostí o přezkoumání se rozumí žádost Uchazeče o přezkoumání výsledku Zkoušky v Místě konání a Termínu konání Zkoušky, na niž byl přihlášen.

 

Článek 3

Organizace a přihlašování ke Zkoušce

 1. Organizátorem zkoušek je Institut aplikovaného práva z.s. (dále jen „Organizátor“), který odpovídá za řádný průběh Zkoušek v souladu s Vyhláškou a zaručuje všem Uchazečům objektivní a nestranný přístup.
 2. Místem konání Zkoušek je:
  1. Business center Rossmarin, ulice Dělnická 12, Praha 7 -Holešovice
  2. Jiné prostory určené pro daný Termín konání a Místo konání a zveřejněné na webových stránkách Organizátora.
 1. Organizátor vypíše minimálně jeden termín konání Zkoušek (dále jen „Termín konání“) každé kalendářní čtvrtletí. Zkouška se bude konat, přihlásí-li se na ni minimálně 10 Uchazečů.
 2. Informace o termínech konání Zkoušek stejně jako veškeré informace o organizaci a průběhu Zkoušek, způsobu přihlášení na Zkoušku a její kapacitě budou k dispozici na webových stránkách Organizátora.
 3. V případě překročení kapacity Uchazečů na daný termín konání Zkoušky pozve Organizátor Uchazeče ke Zkoušce v pořadí, v jakém se přihlásili. Později přihlášeným Uchazečům nad rámec kapacity Zkoušky bude nabídnut nejbližší dostupný termín Zkoušky.
 4. Uchazeč se ke Zkoušce přihlašuje postupem uvedeným na webových stránkách Organizátora. Uchazeč je přihlášen po zaplacení poplatku za účast na Zkoušce (dále jen „Účastnický poplatek“) způsobem uvedeným na webových stránkách Organizátora. Zaplacením se pro účely tohoto Zkouškového řádu rozumí připsání celé výše Účastnického poplatku na bankovní účet Organizátora.
 5. Základní účastnický poplatek stanovuje Organizátor ve výši 1 500 CZK včetně příslušné sazby DPH za každého Uchazeče a každý Termín konání pro vybranou odbornost či skupinu odborností. Výše poplatku je shodná pro první řádný Termín konání i každý opakovaný Termín konání. Organizátor je oprávněn nastavit individuální cenu dle dohody s Uchazečem.
 6. Zaplacený Účastnický poplatek platí pro daný Termín konání Zkoušky, na který se Uchazeč přihlásil.
 7. Osobní údaje poskytnuté všemi Uchazeči budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely evidence Uchazečů a evidence Zkoušek.

 

 

Článek 4

Odhlášení, Omluva a nedostavení se na Zkoušku

 1. Uchazeč má možnost se z přihlášeného Termínu konání Zkoušky odhlásit nejpozději 10 pracovních dní před Termínem konání Zkoušky (dále jen „Řádné odhlášení“), a to způsobem uvedeným na webových stránkách Organizátora. V případě Řádného odhlášení má Uchazeč právo absolvovat Zkoušku v nejbližším dalším volném termínu Zkoušky nebo v termínu dle vlastního výběru. Již zaplacený účastnický poplatek je v případě Řádného odhlášení převeden jako účastnický poplatek pro nový Termín Zkoušky, na který se Uchazeč přihlásil. V případě, že uchazeč nemá zájem o nový Termín Zkoušky, má v případě Řádného odhlášení na vrácení zaplaceného účastnického poplatku. Pozdější odhlášení již nemůže být považováno za Řádné odhlášení a Uchazeč v takovém případě nemá nárok na vrácení již zaplaceného Účastnického poplatku nebo převod zaplaceného účastnického poplatku na nový Termín Zkoušky.
 2. V případě, že se Uchazeč nemůže dostavit ze zdravotních důvodů, a omluví se z konání Zkoušky nejpozději v den konání Zkoušky a současně nejpozději do 5 pracovních dní dodá lékařské potvrzení prokazující nemožnost účasti Uchazeče na Zkoušce v termínu, ke kterému byl přihlášen, je taková omluva považována za Řádnou omluvu. Řádně omluvení Uchazeči mají právo absolvovat Zkoušku v nejbližším dalším volném Termínu konání vyhlášené Organizátorem. Již zaplacený účastnický poplatek je v případě Řádné omluvy převeden jako účastnický poplatek pro nový Termín Zkoušky, na který se Uchazeč přihlásil. V případě, že uchazeč nemá zájem o nový Termín Zkoušky, účastnický poplatek se nevrací..
 3. V případě jiného než Řádného odhlášení, jiné než Řádné omluvy, pozdního příchodu na Zkoušku, nedostavení se na Zkoušku nebo nedodání příslušného lékařského potvrzení ve smyslu tohoto Zkouškového řádu je účast na dalším Termínu konání možná až po novém přihlášení.

 

Článek 5

Průběh Zkoušky

 1. Uchazeč je povinen se na Místo konání Zkoušky dostavit min. 30 min před zahájením Zkoušky a zaregistrovat se ke Zkoušce u osoby pověřené Organizátorem na místě. Registrací se rozumí předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu pro účely ověření identifikace Uchazeče, vyplnění prezenční listiny včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a podpis Uchazeče. Následně je Uchazeč povinen zaujmout volné místo určené pro výkon Zkoušky.
 2. V případě pozdního příchodu ve smyslu předchozího odstavce může být Uchazeči odepřen přístup do prostor konání Zkoušky a tím i možnost absolvování Zkoušky, je-li to nezbytné pro zachování řádné a objektivní organizace a průběhu Zkoušky. Takový Uchazeč je považován za Uchazeče, který se na Zkoušku nedostavil a nemá nárok na vrácení Účastnického poplatku.
 3. Uchazeči jsou povinni odložit svrchní oděv a zavazadla kromě osobních (dámská kabelka standardního rozměru, pánský kufřík) na místo k tomu určené Organizátorem.
 4. U Zkoušky je vždy přítomen minimálně jeden člen Zkušební komise. Člen Zkušební komise či osoba pověřená předsedou Zkušební komise (dále jen „Pověřená osoba“) před začátkem Zkoušky Uchazečům průběh Zkoušky vysvětlí a odpoví na otázky Uchazečů.
 5. Zkouška je pouze písemná popř. má formu elektronického testu.
 6. Zkouška má stanoven maximální časový limit, a to:
 • 120 minut v případě Zkoušky pro odbornost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
 • 120 minut v případě Zkoušky pro odbornost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení,
 • 90 minut v případě Zkoušky pro odbornost poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru, a
 • 180 minut v případě Zkoušky pro kombinaci odborností poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a spotřebitelského úvěru na bydlení.
 • 7.    Každý Uchazeč je povinen svůj test (popř. elektronický test) zahájit maximálně do 15 minut od momentu, kdy člen Zkušební komise nebo Pověřená osoba ukončí přípravu na Zkoušku a po zodpovězení všech dotazů zahájí konání Zkoušky. Při pozdějším zahájení testu (popř. elektronického testu) nebude na skutečný moment zahájení testu brán zřetel a Uchazeči začne běžet limit pro zodpovězení otázek 15. minutu po zahájení Zkoušky členem Zkušební komise nebo Pověřenou osobou.
 • 8.    Uchazeč během Zkoušky odpovídá postupně na zkouškové otázky určené k přezkoušení odborných znalostí a zkouškové otázky v rámci případových studií určené k přezkoušení odborných dovedností. Otázky pro každého Uchazeče jsou systémem náhodně generovány s náhodně vybraným pořadím možných odpovědí z celkové databáze aktuálních zkouškových otázek poskytnutých ČNB a uveřejněných na jejích stránkách.

9.    Počet otázek určených k přezkoušení odborných znalostí se liší podle zvolené odbornosti nebo kombinace odborností:

 • 60 zkouškových otázek pro odbornost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
 • 60 zkouškových otázek pro odbornost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení,
 • 32 zkouškových otázek pro odbornost poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru,
 • 92 zkouškových otázek pro kombinaci odborností poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení i spotřebitelského úvěru na bydlení.

10.    Odborné dovednosti Uchazeče se přezkušují případovými studiemi; každá případová studie obsahuje 5 zkouškových otázek. Počet případových studií se liší podle zvolené odbornosti:

 • 2 případové studie pro odbornost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
 • 2 případové studie pro odbornost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení,
 • 2 případové studie pro odbornost poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru,
 • 3 případové studie pro kombinaci odborností poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení i spotřebitelského úvěru na bydlení.

11.    Zkouškové otázky určené k přezkoušení odborných znalostí jsou generovány tak, aby zahrnovaly rovnoměrný počet otázek z každé oblasti odborných znalostí uvedených v Příloze 4 tohoto zkouškového řádu.

12.    Uchazeč je po dobu konání Zkoušky oprávněn použít pouze počítačovou techniku poskytnutou Organizátorem, čistý bílý papír, psací potřeby a kalkulačku. Je striktně zakázáno používat mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, komunikovat s dalšími Uchazeči a jakkoli vyrušovat či narušovat řádný průběh Zkoušky. Mobilní telefon Uchazeče musí být po celou dobu konání Zkoušky vypnutý.

13.    Zkoušková místnost je po celou dobu Zkoušky monitorována webovou kamerou pro zajištění záznamu o průběhu Zkoušky a zobrazení místnosti členům Zkušební komise. Tímto způsobem je zajištěn řádný průběh a dohled členů Zkušební komise pro každý Termín konání Zkoušky. Záznam každé Zkoušky je uchován pro případ potřeby v případě Odvolání.

 

Článek 6

Vyhodnocení Zkoušky

 1. Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení odborných dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávnou.
 2. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem, a správně zodpovězené otázky, které mají více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností, se ohodnocují dvěma body.
 3. K úspěšnému složení Zkoušky je zapotřebí, aby Uchazeč získal alespoň:
 • tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,
 • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a
 • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, které se pro účely výpočtu považují za samostatnou oblast.

4.    Zkušební otázky a správné odpovědi jsou do začátku testu Uchazečům neznámé, otázky jsou generovány náhodně systémem. Varianty testu (popř. elektronického testu) jsou generovány pro každého Uchazeče v době nezbytně nutné před konáním Zkoušky. Uchazeči ani jiným osobám nemůže být v žádném případě sdělena konkrétní varianta testu (popř. elektronického testu) určená pro daného Uchazeče a daný Termín Zkoušky. Jednotlivé varianty jsou utajeny i interně v systému Organizátora a přístup k nim je omezen jen pro oprávněné osoby určené Předsedou Zkušební komise.

5.    Zkušební otázky a případové studie jsou řádně sestaveny dle požadavků Vyhlášky.

6.    Zkušební otázky i případové studie jsou pravidelně aktualizovány.

7.    Každá zkušební otázka je v systému označena jedinečným kódem, podle kterého ji lze jednoznačně identifikovat a dohledat.

8.    Po dokončení testu je vyhotoven Protokol o absolvování Zkoušky (dále jen „Protokol“). Protokol je vyhotoven ve dvou provedeních, z nich jedno podepsané provedení si může vyžádat Uchazeč a jedno uchová člen Zkušební komise nebo Pověřená osoba. Protokol obsahuje identifikaci Uchazeče, datum a místo konání Zkoušky, jedinečný kód testové otázky a zaznamenanou variantu odpovědi Uchazeče na každou otázku. Vzor Protokolu je obsažen v Příloze 1 tohoto Zkouškového řádu. Bez vytištěného, podepsaného a orazítkovaného Protokolu je Zkouška neplatná a Uchazeči nemůže být vydáno Osvědčení ve smyslu následujícího odstavce.

9.    S výsledkem Zkoušky je každý Uchazeč seznámen v co nejkratší možné době v případě tištěného testu nejpozději však sedm dní po absolvování zkoušky, popř. neprodleně po vyhodnocení elektronického testu. Uchazeči, kteří úspěšně složí Zkoušku, obdrží elektronickou formou v co nejkratším možném termínu po úspěšném složení Zkoušky Osvědčení o úspěšném vykonání Zkoušky (dále jen „Osvědčení“). Osvědčení obsahuje identifikaci Uchazeče, datum konání Zkoušky, podpis předsedy Institutu aplikovaného práva z.s. Vzor Osvědčení je obsažen v Příloze 2 tohoto Zkouškového řádu. Úspěšný účastník zkoušky má možnost vyžádat tištěnou formu Osvědčení, tato je mu do třiceti dní od žádosti zaslána na jím uvedenou adresu.

 

Článek 7

Rozsah odborných znalostí potřebných pro úspěšné absolvování Zkoušky

 

Obsah Zkoušky a rozsah odborných znalostí potřebných pro úspěšné absolvování Zkoušky je obsažen v Příloze 4.

 

Článek 8

Zkušební komise

 1. Zkušební komise má vždy lichý počet členů a pro každý Termín konání je tvořena minimálně třemi členy Zkušební komise.
 2. Zkušební komisi pro každý Termín konání jmenuje předseda Organizátora v dostatečném předstihu před Termínem konání, nejpozději však 5 pracovních dní před Termínem konání.
 3. Každá Zkušební komise má stanoveného předsedu dané Zkušební komise, který je současně i jejím členem. Předseda Zkušební komise je pro každý Termín konání jmenován předsedou Organizátora při jmenování Zkušební komise. Předseda Organizátora může jako člena Zkušební komise resp. předsedu Zkušební komise nominovat i sám sebe - v takovém případě je pro jmenování předsedy Organizátora za člena Zkušební komise nebo předsedy Zkušební komise zapotřebí souhlas všech členů dané Zkušební komise.
 4. Předseda Zkušební komise může určit Pověřenou osobu, která zastává funkce určené tímto Zkouškovým řádem.
 5. Členové Zkušební komise zajišťují dohled nad řádným průběhem Zkoušky. Členové Zkušební komise jednají při své činnosti objektivně a nestranně.

 

Článek 9

Žádost o přezkoumání

 1. Každý Uchazeč může do 15 pracovních dní od Termínu konání zkoušky, na které byl přihlášen, podat žádost o přezkoumání výsledků Zkoušky (dále jen „Žádost o přezkoumání“).
 2. Žádost o přezkoumání má Uchazeč právo podat v případě neúspěšného absolvování Zkoušky, podezření na podjatost člena Zkušební komise, odepření účasti na Zkoušce, případně z jiného důvodu, pro který se Uchazeč domnívá, že Zkušební komise nepostupovala řádně a v souladu s tímto Zkouškovým řádem.
 3. Každá Žádost o přezkoumání musí obsahovat identifikaci Uchazeče, který Žádost o přezkoumání podává, a to včetně adresy pro zaslání vyjádření k žádosti o přezkoumání, Termín konání, ke kterému se Žádost o přezkoumání vztahuje a konkrétní obsah Žádosti o přezkoumání. V případě žádosti o přezkoumání odpovědi u konkrétní otázky je Uchazeč povinen v Žádosti o přezkoumání uvést číslo této konkrétní otázky, jejíž přezkoumání požaduje. V případě žádosti o přezkoumání z důvodu podezření na podjatost člena Zkušební komise je Uchazeč povinen uvést konkrétní důvody a fakta dokládající oprávněnost takového podezření. Vzor Žádosti o přezkoumání je obsahem Přílohy 3 tohoto Zkouškového řádu.
 4. Žádost o přezkoumání musí být podána písemně a ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci doručena na adresu sídla Organizátora: Institut aplikovaného práva z.s., Fügnerovo nám. 3, Praha 2, 120 00. Na Žádosti o přezkoumání podaná v pozdějším termínu nebo bez uvedení konkrétního odůvodnění Žádosti o přezkoumání nebude brán zřetel.
 5. Pro posouzení Žádosti o přezkoumání jmenuje Předseda Institutu aplikovaného práva z.s. Odvolací komisi. Odvolací komise rozhoduje o Žádosti o přezkoumání prostou většinou hlasů.
 6. Členem Odvolací komise může být jmenována pouze taková osoba, která splňuje všechny požadavky kladené na člena Zkušební komise.
 7. Výsledek přezkoumání je Uchazeči odeslán nejpozději do 15 pracovních dní od doručení Žádosti o přezkoumání Organizátorovi na adresu uvedenou v Žádosti o přezkoumání.  

Článek 10

Opakování Zkoušky

 1. Uchazeč je oprávněn na základě jednoho zaplaceného Účastnického poplatku absolvovat jeden pokus o úspěšné složení Zkoušky v Termínu konání, na který je přihlášen.
 2. Neuspěje-li Uchazeč u Zkoušky, nelze mu vydat Osvědčení.
 3. Uchazeč, který u Zkoušky neuspěl, má možnost Zkoušku opakovat po novém přihlášení a zaplacení Účastnického poplatku.

 

Článek 11

Záznam ze Zkoušky a uchování dat

 1. Odpovědi každého Uchazeče uloží Organizátor ve své databázi po dobu 10 let od Termínu konání Zkoušky. U každého Uchazeče budou evidovány jeho odpovědi k jednotlivým otázkám, označeným jedinečným identifikátorem, aby byla kdykoli dohledatelná. Všechny otázky budou v systému Organizátora označeny jedinečným identifikátorem a budou k nim evidovány všechny varianty odpovědi a správná odpověď.
 2. Organizátor bude po dobu 10 let od Termínu konání Zkoušky uchovávat Protokol o absolvování Zkoušky.
 3. Uchazeč obdrží po absolvování Zkoušky Protokol dle Čl. 4 odst. 7, v němž jsou zaznamenány odpovědi Uchazeče ke každé otázce. Svým podpisem Protokolu Uchazeč stvrzuje souhlas se svými odpověďmi v testu.
 4. Uchazeči není dovoleno opisovat či jakýmkoli způsobem pořizovat kopie otázek Zkoušky. Uchazeč nemá možnost zpětně prohlížet otázky a své odpovědi s výjimkou otázek, na které Uchazeč odpověděl nesprávně a nahlédnutí je nezbytné např. pro účely Žádosti o přezkoumání. V takovém případě bude Uchazeči nahlédnutí umožněno.
 5. Organizátor uchovává všechny otázky, varianty odpovědí a správné odpovědi neveřejné a provádí veškerá potřebná interní opatření k utajení a zabránění neoprávněnému užití. Jednotlivé zkouškové testy, tj. zkouškové otázky a pořadí variant odpovědí jsou generovány náhodně systémem, což zajišťuje utajení variant testů před zahájením Zkoušky.

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 1. Zkouškový řád v aktuálním znění je zveřejněn na webových stránkách Organizátora.
 2. Přihlášením na Zkoušku Uchazeč potvrzuje, že se seznámil se Zkouškovým řádem Organizátora a souhlasí s ním.
 3. Případné změny Zkouškového řádu schvalují všichni členové Zkušební komise prostou většinou.

 

Platnost a účinnost tohoto Zkouškového řádu od: 16.10.2017